Kritéria přijetí do zařízení (2007)

 

V souladu se Zřizovací listinou Gerontocentra ČČK, ze dne  8.9.1994, je naše nestátní zařízení sociální péče určeno občanům starším 80 let. Potvrzeno Registrací KÚ MSK ze dne 26.7.2007.
 
Kritéria přijetí do Gerontocentra ČČK, (dále jen zařízení), navazují na ustanovení zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon) a vyhlášku č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (dále jen vyhláška).
 
Přijetí do zařízení je podmíněno věkem a dalšími kritérií, které pro úplnost informací zde uvádíme.
 
1. Okruh osob, kterým je služba určena
Zařízení poskytuje pobytové služby občanům starším 80 let s trvalým bydlištěm v Českém Těšíně, popřípadě i občanům bývalého okresu Karviná a Moravskoslezského kraje. Podmínkou přijetí žadatele je trvale snížena soběstačnost v základních životních dovednostech a ztráta schopnosti samostatně si zajistit základní životní potřeby.
 
2. Hlavní kritéria přijetí do zařízení:
a) trvalé bydliště v Českém Těšíně (25 míst) nebo Moravskoslezský kraj (7 míst)
b) dosažení věku rozhodného pro přijetí do zařízení (80 let)
c) omezená schopnost zajištění úkonů péče o vlastní osobu (dle ust.§ 9 odst.1 zákona a přílohy č.1 čl.I k vyhlášce)
d) snížená soběstačnost v základních životních dovednostech (dle ust.§ 9 odst.2 zákona a přílohy č.1 čl. II k vyhlášce)
e) nepříznivý zdravotní stav
f) osamělost nebo omezený kontakt s rodinou a blízkými
 
3.   Hlavní kritéria pro nepřijetí do zařízení
Zařízení může odmítnout poskytnutí sociální služby za těchto podmínek:
a) žadatelům, kterým nejsme schopni poskytnout kvalitní a bezpečnou službu, neboť zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá a není schopno zajistit jeho požadavky  a osobní cíle
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
c) zájemce o umístění v zařízení nesplňuje podmínky okruhu osob, kterým je služba určena
d) zdravotní stav zájemce o sociální službu vylučuje poskytování pobytových soc. služeb (viz ust. § 36 zákona ), a to:
 • zdravotní stav zájemce o službu vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • zájemce o službu není schopen pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování zájemce o službu by z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách, narušovalo klidný způsob života ostatních klientů zařízení (poruchy chování závažným způsobem narušující kolektivní soužití)
 • zájemcům o službu s prokázanými chybějícími základními sociálními návyky (chronický alkoholismus, agresivita apod.)
 
Nemohou být dále přijímáni žadatelé o službu (nemusí zde být uvedeno)
 
 • jestliže se žadatel v běžném životě chová způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí
 • žadatelům, kteří se ve svém chování zvýšeně vyžadují služby na úkor ostatních klientů….,
 • žadatelům o službu, kteří vyžadují absolutní soukromí
 • občanům, jež nekompromisně vyžadují (potřebují), vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, nepřetržitou lékařskou péči, a nepostačuje jim pouze občasná péče, zajišťovaná externě smluvním lékařem nebo jiným zdravotnickým zařízením
 • žadatelům o službu, kteří hodlají svým umístěním v Gerontocentru ČČK pouze řešit rodinnou bytovou situaci
 • v případě omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům žadatele – přijetí k pobytu do Gerontocentra ČČK lze realizovat jen výjimečně.
 
Uživatelům služeb neposkytujeme osobní asistenci a je třeba se smířit s kolektivním soužitím, které může být pro některé klienty neřešitelným problémem.
 
Přednostní umísťování do Gerontocentra ČČK
 1. Občan, jehož postavení v pořadníku ještě nezakládá právo na umístění a splňuje některou        z následujících podmínek:
  a) od podání žádosti o umístění do zařízení soc. péče uplynula doba minimálně 3 měsíce
  b) žije osaměle, jeho zdravotní situaci lze označit jako rizikovou a jeho nejbližší příbuzní nežijí v okrese Karviná, případně projevují nezájem či z prokazatelně velmi závažných důvodů nemohou žadateli poskytnout přiměřenou pomoc
  c) zdravotní a duševní stav znemožňuje žadateli přiměřeným a bezpečným způsobem  se o sebe postarat, přičemž adekvátní péči prokazatelně nelze zajistit společnou pomocí rodiny a pečovatelské služby
  d) splňuje kriteria pro přijetí do domova pro seniory a jeho věk je vyšší než :
  muž – výjimečně 75 let, žena - 80 let
  e) nemá dluh na nájemném může požádat o přednostní umístění. O přednostním umístění rozhodne vedení Gerontocentra ČČK na základě doporučení sociální komise. O rozhodnutí bude žadatel vyrozuměn písemně.
 2. Nárok na přednostní umístění ztrácí ten žadatel, který nabízenou sociální službu odmítá z osobních důvodů nebo z jiných důvodů (např. dluh na nájemném, chování v rozporu  s dobrými mravy apod. ).
Uživatelům služeb neposkytujeme osobní asistenci a je třeba se smířit s kolektivním soužitím, které může být pro některé klienty neřešitelným problémem.
 

Uživatelům sociální služby nabízíme:

 • ubytování dle celkového zdravotního stavu na I. nebo II. ošetřovatelském oddělení
 • ubytování v jednolůžkových, dvou a třílůžkových lůžkových pokojích ( pouze jeden pokoj je vícelůžkový)
 • celodenní stravování
 • pomoc při osobní hygieně, příp. poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • sociální služby (úklid, praní prádla apod.)
 • ošetřovatelskou a zdravotní péči
 • individuální duchovní služby
 • individuální i skupinové aktivity dle přání a celkového stavu klientů,
 • podporu a nácvik soběstačnosti
 • podporu přirozených sociálních vztahů a kontaktu s jejich sociálním prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • dle zájmu uživatelům zabezpečujeme kadeřnické, holičské a pedikérské služby, drobné nákupy …
Český Těšín, dne 15. ledna 2007
 
 
 
Za správnost podaných informací odpovídá:
 Růžena Uhlířová, ředitelka Gerontocentra ČČK, tel: 558 711 999 e-mail: geroct volny.cz
Tvé hodnocení: Žádný Průměr: 5 (1 vote)

Aktivní témata