Pravidla pro postup odmítnutí zájemce o službu

Odmítnutí zájemce o službu (MINI)

 
Do Gerontocentra ČČK se umísťují jen občané, na základě jejich žádosti o umístění v zařízení z vlastního podnětu, z podnětu městského úřadu, společenské organizace, nebo zdravotnického zařízení, pokud k tomu dal občan písemný souhlas. O jeho přijetí rozhoduje ředitel zařízení u kterého byla podaná žádost.
 
Gerontocentrum ČČK může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby pouze v souladu s vybranými ustanoveními zákona o sociálních službách, zejména v případech, pokud
  • osoba, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, nespadá do okruhu osob, pro které je zařízení určeno (senioři starší 80 let),
  • osoba, která žádá je soběstačná a není závislá na cizí pomoci,
  • osoba, která může za využití dostupných terénních služeb zůstat v domácím prostředí,
  • neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce o službu žádá,
  • nemá volné místo z důvodu naplnění kapacity zařízení: po dohodě s poskytovatelem služby je možné zařadit zájemce do pořadníku žadatelů,
  • zdravotní stav zájemce o službu vylučuje z důvodu akutního infekčního onemocnění poskytnutí sociální služby,
  • žadatel spadá do skupiny osob uvedených v ustanovení § 50 odst.1) zákona  o sociálních službách (tzn: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osoby se stařeckou Alzheimerovou demencí a ostatní typy demencí),
  • zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo akutní léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
Odmítnutí zájemce o sociální službu ze zdravotních důvodů může zařízení učinit  jen na základě doporučení lékaře.
Odmítnutí uzavření smlouvy se zájemcem s odůvodněním musí být zájemci doručeno písemně ve formě rozhodnutí ředitele zařízení.

Nehlasováno

Aktivní témata