Přílohy k žádosti o umístění

 

Přílohami žádosti jsou:
 • lékařská zpráva praktického lékaře
 • důchodový výměr z ČSSZ (ne doklad z pošty)
 • zpráva odborného lékaře (psychiatra) pokud jej žadatel navštěvuje nebo je z lékařské zprávy patrno, že vyšetření je k posouzení žádosti nezbytné
 • je-li žadatel zbaven způsobilosti k právním úkonům – rozsudek soudu  o zbavení způsobilosti a listina o ustanovení opatrovníkem
 • kopie občanského průkazu, rodného listu
 • doklad o přiznání příspěvku na péči
 • potvrzení, že důchodové dávky jsou zasílány na účet peněžního ústavu (sporožiro, peněžní ústav - banka, apod.)
 
Kopie dokladů a dokumentů není třeba ověřovat.
 
Omlouváme se, ale nejsme schopni poskytnout své služby žadatelům:    
 • kteří trpí závislostí na alkoholu, případně jinou toxikomanií (závislost na lécích),
 • kteří trpí Alzheimerovou chorobou a nejsou zcela ležící,
 • kteří trpí významnou poruchou osobnosti, která by narušovala klidné soužití s ostatními klienty,
 • kteří by svým umístěním v Gerontocentru ČČK pouze řešili rodinnou bytovou situaci, ale jinak jsou duševně i fyzicky v pořádku,
 • v případě omezení nebo zbavení práv žadatele – přijetí k pobytu do Gerontocentra ČČK lze realizovat jen výjimečně.
 
Nezapomeňte,
jste-li v péči odborného lékaře – psychiatra, k žádosti do zařízení doložte aktuální zprávu s vyjádřením ke kolektivnímu soužití.
 
Návrh komise Gerontocentra ČČK
 
Cílová skupina:
 
Kontraindikace:
 
Stupeň naléhavosti:

                         
Datum ………………………………                              Navrhl ……………………………………….
 
 
* nehodící se škrtněte
 
K řádně vyplněné a podepsané žádosti o umístění do Gerontocentra ČČK je třeba doložit:
 • aktuální vyjádření lékaře (pouze na formuláři platném v Severomoravském kraji, popřípadě na formuláři Městského úřadu v Českém Těšíně nebo Gerontocentra ČČK), který je doložen k žádosti, rentgen plic ne starší jak 3 měsíce),
 • v případě, že žadatel je uživatelem pečovatelské služby, je potřeba doložit potvrzení o využívání této služby (potvrzení vydá konkrétní zařízení pečovatelské služby),
 • fotokopii platného občanského průkazu a v něm potvrzení o státním občanství a současném trvalém bydlišti,
 • fotokopii nejnovějšího rozhodnutí úřadu důchodového zabezpečení, kterým byla přiznána výše důchodu,
 • fotokopie rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (platí od 1. ledna 2007)
 • fotokopie rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu partnera, popřípadě další důležité doklady,
 • fotokopie dokladů v případě, že žadatel je zbaven nebo omezen ve způsobilosti k právním úkonům (rozhodnutí soudu, usnesení o ustanovení opatrovníka).
 • sociální šetření v místě pobytu žadatele – po dohodě zajistí sociální pracovnice Gerontocentra ČČK.
Kopie dokladů a dokumentů není třeba ověřovat.
 
 
 

 

 

Tvé hodnocení: Žádný Průměr: 5 (1 vote)

Aktivní témata