Smlouva o poskytování sociální služby (Pravidla Gerontocentra)

Pravidla GERONTOCENTRA ČČK - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Gerontocentrum ČČK, registrované zařízení sociální péče pro seniory starší 80 let, je povinno souladu s ust. § 88 písm. i) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOSS“), uzavřít s občanem - žadatelem o službu „Smlouvu o poskytnutí sociální služby“, pokud tomu nebrání důvody uvedené v ustanovení § 91 odst.3  ZOSS.
V Gerontocentru ČČK (dále jen „zařízení“) se ode dne 1.4.2008 používá pro smluvní uspořádání upravený formulář MPSV ČR "Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory" (dále jen „smlouva“). Smlouva stanoví všechny důležité aspekty poskytování služby včetně osobního cíle (Individuálního plánu služby), který má služba naplňovat.
 
Při uzavírání smlouvy je nutné kontrolními otázkami ověřit, zda uživatel služby (nebo jeho nejbližší příbuzný – zástupce na základě universální plné moci) všem bodům uzavírané smlouvy porozuměl a s obsahem smlouvy souhlasí. Smlouvu za zařízení vždy uzavírá (podepisuje ) ředitel zařízení.
 
Smlouva nese evidenční znak  a  je evidována a je uložena u pověřeného pracovníka  zařízení. S obsahem  smlouvy  musí  být  seznámen personál, který její plnění zajišťuje. Toto zajistí vedoucí sociálně zdravotního úseku.

Smlouva obsahuje tyto náležitosti:

 1. označení smluvních stran,
 2. údaje o poskytovateli,
 3. předmět smlouvy,
 4. rozsah a způsob poskytování sociální služby,
 5. ubytování,
 6. stravování,
 7. péče a ostatní služby,
 8. fakultativní činnosti,
 9. místo a čas poskytování sociální služby,
 10. stanovení výše úhrady a způsob jejího placení,
 11. splatnost a způsob úhrady za poskytované sociální služby,
 12. práva a povinnosti smluvních stran,
 13. doba poskytování sociálních služeb,
 14. ochrana osobních údajů,
 15. ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb,
 16. výpovědní důvody a výpovědní lhůty,
 17. doba platnosti smlouvy
 18. závěrečná a společná ujednání.
Smlouva se uzavírá se všemi uživateli služby. V případě komunikačních problémů využije zařízení všech dostupných možností a metod (informační leták, spec. techniky komunikace), zpravidla vždy je přítomen rodinný příslušník uživatele služby. (Ve zřetelehodných případech je vhodné využít zkušeností přítomných rodinných příslušníků, kteří uživatele služby zastupují). U uživatelů s omezenou způsobilostí k právním úkonům proběhne jednání za účasti soudem určeného opatrovníka, vždy však za přítomnosti uživatele služby.

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:
 1. neposkytuje sociální službu o kterou osoba žádá,
 2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (není cílovou skupinou pro zařízení).
Ukončení poskytované služby: Smlouva obsahuje pasáž, kde jsou řešeny podmínky a možnosti ukončení poskytované služby. Každý uživatel má právo se kdykoliv rozhodnout, bez udání důvodu, o ukončení služby za splnění podmínek, ke kterým se ve sjednané smlouvě zavázal. Poskytovatel smí smlouvu vypovědět pouze z důvodů uvedených ve smlouvě.
 
Tvé hodnocení: Žádný Průměr: 2.3 (3 hlasování )

Aktivní témata